top of page
Een stappenplan om u voor te bereiden naar een voorlopige oplevering

01

U koopt en een woning of een appartement

Via notaris

 

Een woning kopen is een spannende gebeurtenis. De voorlopige verkoopovereenkomst of de ‘compromis’ mag dan wel de basis vormen voor de notariële akte, die laatste is er niet minder belangrijk door. Enkel via een notariële akte geniet de koper een bescherming  én de zekerheid dat zijn aankoop beschermd is tegen aanspraken van derden.

Lees goed de kleine lettertjes en u hebt het recht om wijzigingen te doen in een overeenkomst of acte van de notaris als je niet akkoord gaat met bepaalde vermeldingen...en je mag er zelf iets aan toevoegen...ook al willen zij dat weigeren!

BV: zijn er eens aanpassing door een klant van mij gedaan en bijgevoegd als volgt...

------------------------------------------------------------------------------------------

VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST-VERKOOP

 

Partijen hebben mij, notaris, gevraagd authenticiteit te verlenen aan de rechtstreeks tussen hen gesloten overeenkomst als volgt:

 

De verkoper verklaart bij deze te verkopen, af te staan en over te dragen onder de gewone waarborgen als van recht en voor vrij, zuiver en onbelast van alle schulden, inschrijvingen en rechten van hypotheek hoegenaamd, aan en in voordeel van de koper, die aanvaardt onder de in deze akte overeengekomen voorwaarden. De partijen verklaren dat zij akkoord zijn om de akte op afstand te verlijden overeenkomstig artikel 9, §3 van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt

 

De koper verklaart in koop te aanvaarden

Bv: betaling van de eindafrekening de laatste 5% en de meerwerken is er het volgende in de acte er aan toegevoegd...

Binnen 3 dagen na wederzijdse acceptatie van de voorlopige oplevering, vastgesteld in het Proces-verbaal van de voorlopige oplevering b) Voor de berging 2,5%

Voor herziening van de koopprijs is als volgt genoteerd....

De hierboven vermelde koopsom is niet vatbaar voor herziening en is dus forfaitair en onveranderlijk krachtens uitdrukkelijke overeenkomst tussen partijen, behoudens uiteraard overeengekomen meer- of minwerken.

Oppervlakte

met waarborg van maat of oppervlakte waarbij de in de verkoopsplannen vooropgestelde oppervlakte van ....m2 (exclusief terras) niet meer dan één/twintigste van voornoemd oppervlak zal verschillen. De koper verklaart dat de werkelijk gerealiseerde oppervlakte op heden nog niet gekend is door haar.

Stedenbouw

De verkoper waarborgt aan de koper dat de werken en handelingen die hij zelf op het goed heeft uitgevoerd in overeenstemming zijn met de wetgeving op de ruimtelijke ordening en alle andere mogelijks van toepassing zijnde wetgeving.

Postinterventiedossier

ten laatste binnen de 6 maanden nadat de voorlopige oplevering van de privatieve delen heeft plaatsgehad

Uitvoeringstermijn

Bij niet-tijdige voorlopige oplevering van de in deze overeenkomst verkochte privatieven, te wijten aan de verkoper, bedraagt de schadevergoeding die gelijkgesteld is aan een huurwaarde van deze woning of appartement per maand  alsook per garage/berging samen, te rekenen vanaf de rechtsgeldige ingebrekestelling, bij uitsluiting van elke andere schadevergoeding, dit alles behoudens overmacht.

------------------------------------------------------------------------------------------

Door maar enkele aanpassingen te doen nog voor dat er een compromis getekend was stond mijn klant steviger in haar schoenen en konden wij achteraf veel beter in de verdediging gaan na de discussies die er ontstonden.

Informeer zeker vooraf bij een advocaat voor je ondertekent! Je hebt het recht deze aanpassingen zoals bv. hierboven te doen in een acte of verkoopovereenkomst! Laat u niets wijsmaken door de verkoper en laat de notaris deze noteren...dat recht heb je!

Lees meer bij "De notariële akte ondertekenen"

Via aannemer/bouwpromotor of projectontwikkelaar

Bij een verkoopovereenkomst kan je bv. ook aanpassingen doen zoals hierboven beschreven.

02

U betaald in schijven en vraagt meerwerken bij aannemer of bouwpromotor/projectontwikkelaar

Hou u er rekening mee dat bij de wet breyne met sleutel op de deur ...en vanaf jullie betalingen doen in schijven en ook meerwerken (als opdrachtgever) een opdracht geeft aan de aannemer of bouwpromotor...jullie dan al aanschouwd worden bouwheer en eigenaar te zijn.

 

(bv. zoals grotere keuken of duurdere vloeren kiest en laat plaatsen enz...)

 

U hebt dan meer rechten waaronder bv. meerdere plaatsbezoeken aanvragen enz...

03

U betaald op het einde bij de notaris

Dan krijg je pas de sleutels als de acte bij de notaris is ondertekend door beide/alle partijen!

Let wel...als er een voorlopige oplevering vooraf plaatsvind en PV (Proces-verbaal van voorlopige oplevering) is ondertekend door beide partijen en de volledige betaling is uitgevoerd...is eigenlijk de overdracht al gebeurd en is de aannemer vanaf dan niet meer verantwoordelijk voor deze woning of appartement.

Dus...ben je vanaf hier al eigenaar van deze woning of appartement...ook al moet je nog betalen na ondertekenen van de acte!

Let wel dat je het recht heb om een som te laten blokkeren bij de notaris wegens bv. nog niet uitgevoerde werken (uitgestelde werken dus). De notaris houd dan in de meeste gevallen 10% van de totaal som in...en plaatst die op een aparte rekening...en dit in afwachting voor de uitbetaling als beide partijen ermee akkoord gaan dat de uitgestelde werken volledig uitgevoerd zijn...en na goedkeuring door de eigenaars van uitvoering volgens de regel der kunst.

Bij rechtmatige achterhouden van een som door de notaris kan geen aanleiding geven om de acte niet te laten doorgaan en de sleutels niet te overhandigen. De verkopers zijn dan gehouden op dat moment de acte te laten verlijden en de sleutels te overhandigen.

 

Zie wel dat je de notaris een gedetailleerde lijst bezorgd bv. van de uitgestelde werken en de som per onderdeel ervan (som aankoop + plaatsing ervan!)

04

Boeteclausule

Vergeet zeker geen aangetekende schrijven te versturen voor het verstrijken van deze overeengekomen termijn volgens verkoopovereenkomst.

Verstuur dit minstens een paar dagen daarvoor...Je moet hier geen rekening houden met weerverlet dagen enz...het is aan hen om dit bewijs voor te leggen dat zij ook beroep doen op weerverletdagen en dit erbij tellen.​

Doe je dit na de overeen gekomen opleveringsdatum dan telt het vanaf de datum van uw ingebrekestelling.

 

05

Boete bij laattijdigheid

In een verkoopovereenkomst maakt men heel vaak melding van boete voor vertraging tussen de 20/30€ per kalenderdag wat duidelijk in de meeste gevallen niet overeenkomt met een huurwaarde per maand van een woning of appartement...ook al is dit ondertekend door beide partijen...wordt dit volgens de "Wet Breyne" alsnog als ongeschreven beschouwd (niet geldig) en staan daar duidelijk sancties tegenover.​

Als er een boete bij vertraging wordt gevraagd door een aangetekende schrijven te sturen...geef dan wel direct mee in uw schrijven dat zij dit moeten berekenen op basis van een huurwaarde van de woning of appartement per maand!

De bepalingen van de wet zijn dwingend (men kan en mag er niet van afwijken).


 

06

Voorafgaande plaatsbezoeken waar je recht op hebt

Bij nieuwbouw woningen

Vraag om geregeld plaatsbezoeken te mogen doen...daar heb je zeker recht op...bij grotere projecten is het moeilijker dit te kunnen doen tijdens de ruwbouwwerken...en dit om veiligheidsredenen bij het betreden van de bouwwerf.

Soms staan zij dit wel toe tijdens de ruwbouwwerken.

Laat u bijstaan door een bouwexpert die u zal begeleiden bij deze controle...hij zal namelijk veel meer zaken zien die eventueel fout zijn uitgevoerd...en dan nog kan bijsturen voor het te laat is.

Er wordt dan een lijst opgemaakt van alle opmerkingen die onder voorbehoud is...en kan nog na verdere grondige controle aangevuld worden bij andere controles op andere dagen.

Bij appartementen

Bij appartementen het zelfde als hierboven behalve dat zij dit nooit zullen toestaan tijdens de ruwbouwwerken! (het optrekken van het gebouw zelf in casco...wil zeggen excl. afwerkingen)

07

Gevraagde betaling van een slotfactuur voor de voorlopige oplevering plaatsvindt!

Te vaak wordt er geëist om slotfactuur volledig te betalen voor de voorlopige oplevering...terwijl alle afgesproken werken nog niet eens volledig uitgevoerd zijn...

De wet van 9 juli 1971 is duidelijk...en BW. Art.14 Hij die rechtstreeks of onrechtstreeks de bepalingen van artikel 10 overtreedt door betalingen te eisen of te aanvaarden, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en met geldboete.

Op aandringen van ons...volgen nu bij alle bouwpromotoren en bouwbedrijven waarvan wij opleveringen gedaan hebben en diegene die zich hier niet aan hielden...deze bepaling wel van de Wet Breyne Art.10 en
BW.art.14...(betalingen), behalve 1 bouwonderneming die halsstarrig/ hardnekkig blijft volharden met deze overtreding. Wij zullen dan ook blijven volharden en hardnekkig optreden...dat men deze wettelijke regels
wel dienen te volgen.


 

08

Wanneer betaald u uw slotfactuur en de meerwerken!

Als je een betaling van de eindafrekening doet...waarvan de aannemer of bouwpromotor vraagt deze te voldoen...en dit ook 3 dagen voor de oplevering op hun rekening moet staan​...is dit automatisch een aanvaarding van de werken en oplevering...ook al heb je de PV nog niet ondertekend.

Doe dat nooit!

Een betaling van de laatste schijf (5% bij de meeste en ook de meerwerken) staat volgens de wet gelijk aan een aanvaarding van de oplevering en de uitgevoerde werken.

De bouwheer vraagt dus eigenlijk om de oplevering en de uitgevoerde werken al te aanvaarden!

Betaal uw slotsaldo pas na het ondertekenen van uw PV...dat mogen zij nooit weigeren!

Een klant belde mij en doet zijn verhaal...

"Deze klant laat mij weten dat de werken van maanden geleden volgens hem niet uitgevoerd zijn volgens de regel der kunst...hij heeft een architect de opdracht gegeven om deze werken te coördineren van begin tot het einde.

Architect stelt op zijn beurt aannemer aan waar hij al meerdere keren mee samen gewerkt heeft...de foute uitvoering van de aannemer worden zelfs niet genoteerd door de architect en gecorrigeerd volgens de bouwheer.

Er zijn geen werfverslagen gemaakt door de architect tijdens zijn plaatsbezoeken die hij beweerd gedaan te hebben deels zonder dat de bouwheer erbij was. Architect kan zijn ereloon kosten hieromtrent niet bewijzen want hij heeft geen werfverslagen gedateerd en met foto's opgemaakt voor elke plaatsbezoek!

Op het einde van de werken wordt de bouwheer onder druk geplaats om de eind afrekeningen van zowel de aannemer als van de architect te betalen anders zou hij de documenten m.b.t subsidies aan de bouwheer niet bezorgen.

Bouwheer betaald  de facturen en dit onder druk van de architect en tijdsdruk voor aanvragen van subsidies die snel zouden verlopen. Hij vraag nadien om een oplevering te doen van de werken...hij krijgt als antwoord van de architect dat door de betalingen van slotfacturen de werken al goedgekeurd zijn en er geen reden meer is om een oplevering te doen en de uitgevoerde werken nog na te zien...laat staan een PV op te maken!

De architect wist goed waar hij mee bezig was en maakte misbruik van de situatie om de bouwheer onder druk te plaatsen."

Uiteraard ga ik nazien wat ik nog kan doen om de klant te helpen.

De architect

De architect heeft een controle opdracht evenals een bijstandsplicht en informatieplicht ten opzichte van de bouwheer. Als de architect tijdens de uitvoering van zijn controle opdrachten tekortkomingen opmerkt, moeten zij om te beginnen de bouwheer hierover inlichten,
in eerste instantie door middel van werfverslagen.

Deze werfverslagen zijn essentieel zodat de architect kan aantonen te hebben voldaan aan zijn plicht tot regelmatige werfcontrole en de bouwheer te hebben geïnformeerd over de door de architect vastgestelde tekortkomingen die werden begaan door de
aannemers en deze te hebben gecorrigeerd!

09

Wat is het verschil tussen uitgestelde werken en opmerkingspunten! 

Aannemer of bouwpromotor geeft aan een oplevering te willen doen...en de nog uit te voeren werken mee op te nemen in een PV van voorlopige oplevering als een opleveringspunt....bv. tuinafscheiding in draad of andere...tegelwerken buiten/terras...gevelbekleding... keukentoestellen ...douchekranen...aansluiting elektriciteit...enz...ik geef hier al maar enkele voorbeelden van vele. (lees ook Art.10 van de Wet Breyne)

Is niet correct...want dan wordt het een opleveringspunt en geen uitgestelde werken...en daar maken zij gebruik van een jaar om dit dan op te lossen wat niet correct is...ook kan je dan geen beroep meer doen op laattijdigheidsboete...zelfs na een voorlopige oplevering...als beide partijen mee instemmen te willen opleveren natuurlijk! Je kan ook een oplevering hiervoor uitstellen...onafgezien beide zullen zij altijd een boete moeten betalen per kalenderdag als zij de voorziene werken volgens overeenkomst te laat opleveren!

Het belangrijkste is hoe je dit formuleert op je PV van voorlopige oplevering! Uiteraard zien aannemers en bouwpromotoren dit niet graag komen he....want dat kost hen natuurlijk geld. Zij zullen er alles aandoen om dit te vermijden en te trachten toch op te leveren met als doel dit te beschouwen als een opleveringspunt...wat niet toegelaten is! 

Zaken die nog niet aangeleverd zijn en uitgevoerd wordt aanschouwd als uitgestelde werken en dient ook onder die noemer genoteerd worden in de PV.

Bij uitgestelde werken zijn ook uitgestelde betalingen...hou daar duidelijk rekening mee en geef het ook duidelijk aan dat zij dit ook zo noteren in PV...en het bedrag direct in mindering brengen van uw eindsaldo.

Het saldo van de prijs van de werken is slechts opeisbaar in gedeelten die nooit hoger mogen zijn dan de prijs van de reeds uitgevoerde werken.


 

10

Opleveren van appartementen voor er een oplevering van gemeenschappelijk delen plaatsvindt

Een artikel in de acte van de notaris die overgenomen is van bouwpromotor of aannemer kon ik het volgende vaststellen...

"Kan Niet aanzien worden als reden voor weigering tot oplevering:

De toestand van de gemene delen kunnen geenszins een voorlopige oplevering van een privatieve kavel verhinderen.

Voor de gemene delen wordt een langere uitvoeringstermijn voorzien wat kan resulteren in het feit dat bv. de lift nog niet in dienst gesteld werd. wel zal de toegang tot de privatieve kavel verzekerd worden."

Dit artikel is volledig onjuist

Wat ik niet begrijp is dat een notaris dit artikel zomaar overneemt van een bouwpromotor of een aannemer zonder zich voldoende te informeren naar de wettelijke verplichte toepassing van de 3 punten bij de gemeenschappelijke delen die wel eerst in orde moeten zijn alvorens men de privatieve delen mag/kan opleveren.

De volgende punten moeten zeker gekeurd zijn en in dienst gesteld zijn alvorens men nog maar 1 privatief appartement mag opleveren:

1) Gemeenschappelijke delen en trappenhal moet toegankelijk en veilig zijn en de leuningen in trappenhal moeten aanwezig zijn!

2) De lift moet gekeurd zijn en in dienst gesteld zijn en toegankelijk voor publiek!

3) De brandveiligheid moet gekeurd zijn en in dienst gesteld!

Indien er nog maar 1 van deze punten niet in orde is kunnen jullie wel degelijk een oplevering weigeren van uw appartement.

Er is nog een bijkomend punt...brandveiligheid...daar kom ik op terug in punt 14.

Ik heb opleveringen gedaan van 23 verdiepingen hoog...kan je voorstellen dat je hier verplicht bent de trappen te nemen om in je appartement te geraken...en voor oudere personen..."als zij boven geraken"...op het 23ste verdiep moeten zij minstens een week rusten om te bekomen!

Gemeenschappelijke trappenhal wordt trouwens aanzien als een nood uitgang...naar beneden dus...als je mij begrijpt.

11

De oplevering zelf

De oplevering is de eenzijdige, materiële rechtshandeling waarbij de aannemer de bouwwerken ter beschikking stelt van de opdrachtgever, zodat deze de werken in ontvangst kan nemen om ze te beoordelen en te aanvaarden. De oplevering impliceert de overdracht van het bezit van de bouwwerken en kan aldus vergeleken worden met de leveringsplicht van de verkoper. 

De inontvangstneming is de materiële rechtshandeling waarbij de opdrachtgever de bouwwerken feitelijk in ontvangst neemt en op die manier effectief in het bezit treedt van het goed. 

Dus een proces-verbaal van voorlopige oplevering opmaken en ondertekenen door beide partijen is de enigste officieel overdracht document van de woning of appartement!

Er zijn dan ook geen andere documenten tijdens deze oplevering die zij gebruiken om deze overdracht van eigendom te doen...ook al is alles nog niet betaald...en ook als het via de notaris gaat...zie punt 03.

Een oplevering zelf wil zeggen

Een woning of appartement overdragen aan de opdrachtgever (kopers) als het klaar is.

12

Overhandigen van de sleutels

Aangezien dat eigenlijk de overdracht van een eigendom al gebeurd is tijdens de voorlopige oplevering door PV te ondertekenen...krijg je maar pas de sleutels direct na dat alle betalingen voldaan zijn behoudens de uitgestelde betalingen van uitgestelde werken...die betaal je maar pas als deze dan ook aangeleverd en uitgevoerd zijn...en na uw beoordeling of dit volgens de regel der kunst is uitgevoerd.

Ik raad u dan ook aan om goede afspraken te maken op voorhand bij de bank dat het nog verschuldigd bedrag klaar staat zodat je direct na de oplevering kan storten via gsm of laptop die je eventueel meeneemt.

Als je in tijdnood zit en direct er in wil...

Doe eerst snel de ronde of alles aanwezig is en hier geen/wel spraken is van uitgestelde werken...dan betaal je wat je nog moet betalen en doe dan pas rustig uw volledige ronde van nazicht.

Tot slot een goede raad!

Laat u nooit onder druk zetten als zij aangeven er niet te veel tijd voor voorzien hebben...er is geen wet die zegt hoelang een oplevering maar mag duren...je krijgt er alle tijd die ervoor nodig is om een grondig nazicht te doen...dat zijn zij verplicht...en degelijke oplevering duurt minimum 3 uur en meer!

Dreigementen zoals (ik het al heb meermaals voorgehad) met de mededeling dat zij dan de oplevering niet willen laten doorgaan wegens tijdgebrek die zij niet voorzien hadden...mag duidelijk niet! 

Op moment dat er een oplevering gevraagd wordt door hen en datum staat vast door beide partijen...kunnen de beide partijen dit niet meer weigeren als er een intreding mogelijk is weliswaar (Bewoonbaar en gebruik kunnen maken van alle faciliteiten).

Bij uitzondering kan een oplevering geweigerd worden als er belangrijke constructieve werken bij het ontbreken hiervan nog dienen uitgevoerd te worden of herdoen.

13

Uitvoeren van opmerkingslijst na de oplevering

Zoals al eerder beschreven heb tussen opmerkingen en uitgestelde werken kom ik even op terug m.b.t. termijnen van uitvoeringen.

Bij termijnen voor opmerkingen die genoteerd worden in de pv zijn er al bedrijven die dat automatisch doen en hiervoor tussen de 30 à 35 werkdagen hanteren...behoudens zaken die terug in bestelling moeten genomen worden zoals bv. glas voor buitenschrijnwerk/ meubilair/ herspuiten van buitenschrijnwerk enz...hier kan men nooit een termijn voor vastleggen aangezien men in deze tijd niet weet wanneer de levering zal toekomen...herspuiten van profielen is tijdsgebonden naargelang de temperaturen en droog weer.

Vraag wel voor opmerkingen die voor dat de schilder komt nodig zijn van uitvoering...en dit zo snel mogelijk te doen...liefst binnen de 14 dagen. Enkele vb. pleisterwerken/ plinten/ deurkassementen/ herstel van wandtegels enz...andere zaken die niet dringend zijn kunnen dan binnen de 35 werkende dagen gebeuren.

Bij uitgestelde werken moet dit wel direct gebeuren wanneer de levering toekomt...want dit moest al uitgevoerd zijn voor men een oplevering vraagt!

Bij diegene die het nog niet genoteerd hebben moet je dat zeker afdwingen dat zij dat noteren (Maximaal 35 werkende dagen!)...zeggen van "wij doen dat niet" is niet toegestaan...jullie hebben rechten om dat af te dwingen in de pv en schrijven wat je wil...zij kunnen/mogen dat ook tegenspreken in de pv!

Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden en in de pv staan...want zij beloven zoveel met mooie woorden maar uit ervaring weet ik dat daar niets van terecht komt!

 

Beter dat het in de PV staat...dan heb je rechten om nadien een ingebrekestelling te sturen als zij de gemaakte afspraken niet nakomen!

Als men blijft weigeren om uw noties te willen noteren wat dan ook...kan ook bij zaken zijn onder voorbehoud...laat dan onmiddellijk een deurwaarder komen en dit vaststellen in zijn pv...is zeer belangrijk en daar schrikken zij meestal van...doe ik ook altijd...ik bel dan onze juridische dienst en zij sturen onmiddellijk een deurwaarder die in de buurt zit...binnen de 20 minuten is hij daar aanwezig en maakt hij een proces-verbaal op van vaststellingen terplaatse!

14

Verzekering blokpolis van gemeenschappelijke delen

Al meer dan 3 jaar kijk ik zeker na of de drie punten van de gemeenschappelijke delen voldaan zijn...en dat heeft een reden!

Vooral m.b.t. de brandveiligheid...ik verklaar even:

Vaak merk ik dat de installatie brandveiligheid (Sturingskast) in de inkomhal niet actief staat (buiten dienst)...en men toch overgaat tot voorlopige opleveringen van privatieve delen (Appartementen).

Wat zijn de gevolgen voor jullie als eigenaars:

De privatieve delen zijn mee verzekerd in de blokpolis van de gemeenschappelijke delen via de VME...wat houd dat in.

Alle vaste delen...alle binnen muren ook keuken/ deuren/ inrichting badkamer enz...zijn mee verzekerd in deze blokpolis...rekening houdend met de standaard waarde...wil dus zeggen als je bv. andere luxueuze duurdere deuren/ keuken heb laten plaatsen wordt daar de meerkost ervan niet mee verzekerd...dat zijn extra luxes...en dien je deze apart te verzekeren bij uw inboedel...vergeet dat niet!

Bij navraag aan verschillende verzekeringsmaatschappijen voor het volgende..."wat als"...er brand uitbreekt vanuit de gemeenschappelijke delen naar de privatieve delen en er zijn al appartementen opgeleverd en dit terwijl de brandveiligheid van de gemeenschappelijke delen nog niet in orde waren/zijn...dekt dan de brandverzekering van de blokpolis die afgesloten is door de VME de schade aan privatieve delen?

Antwoord van de verzekeringsmaatschappijen was duidelijk...als er een oorzakelijk verband kan gelegd worden naar de brandveiligheidsinstallatie indien deze niet in dienst gesteld was en er geen keuringsattest aanwezig was/is...is er geen dekking voor de privatieve delen vanuit de blokpolis van de VME!

De verzekeringsmaatschappijen waren geschrokken van mijn vraag want daar hadden zij nog nooit bij stilgestaan...nu wel dus!

Dus mijn conclusie

Er kan nooit een voorlopige oplevering van privatieve delen plaatsvinden alvorens de 3 punten die hierboven beschreven zijn...duidelijk in orde moeten zijn en gekeurd...en zeker met grote aandacht op deze brandveiligheid en indienststelling!

Gelet op het feit als er een oplevering gevraagd en gedaan wordt betekend dat ook dat er een overdracht gebeurd is van uw appartement naar jullie...en is de aannemer/ bouwpromotor van dan af niet meer verantwoordelijk voor uw eigendom na het ondertekenen van deze PV "proces-verbaal van voorlopige oplevering"! Zij mogen dan niet meer zonder jullie toestemming uw eigendom betreden....ook al heb je nog niet alles betaald!

Dus is er ook geen dekking meer via de verzekering van de aannemer of bouwpromotor in geval van een ingebrekestelling m.b.t. de brandveiligheid die niet in orde is...want de overdracht is gebeurd! 

Ik hoop dat ik jullie hiermee voldoende vooruit heb kunnen helpen...als je nog met extra vragen zit...bel maar gerust...informatie kost u niets.

bottom of page